Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484
Сектор за техничко-услужне послове

Упрaвник:
Ненад Ердељан

СТУП, чији је основни домен рада техничка подршка запосленима у Клиничком центру Војводине у свом саставу има следећа одељења/службе:

1. Одељење за инжињеринг и техничке послове

  • Служба за грађевинско одржавање
  • Служба за машинско одржавање и траспорт

2. Одељење за електроинжињеринг и електроенергетику

  • Служба за електро одржавање
  • Служба за одржавање медицинске опреме

3. Одељење за услужне послове

  • Служба за термоенергију и снадбевање гасова под притиском
  • Служба за одржавање рубља
  • Служба за исхрану

4. Одељење за одржавање техничких система у Ургентном центру


5. Одељење за информационе технологије и телекомуникације

  • Служба за информационе технологије
  • Служба телефонске централе
Одељење за инжињеринг и техничке послове

Служба за грађевинско одржавање

Запослени у служби се баве пословима из домена грађевинског одржавања објеката и круга Клиничког центра Војводине. У служби су запослени радници  столарске, молерске и зидарске струке, као и радници на одржавању водоводних и канализационих инсталација и помоћни радници за одржавање круга  КЦВ-а. У домену рада службе су и послови везани за инвестиционо одржавање објеката и праћење инвестиција на објектима Клиничког центра Војводине, потом стручног надзора над извођењем радова на изградњама, реконструкцијама, санацијама и адаптацијама.


Служба за машинско одржавање и траспорт

Запослени се баве превозом хране, веша, крви, лекова, потрошног материјала, пацијената, запосленог особља и пружају све услуге везане за машинско одржавање. Додатно, у домен рада службе спада и организовање одржавања и сервисирања парних стерилизатора и организовање, припрема за преглед и испитивање судова под притиском и сигурносних вентила у Клиничком центру Војводине.

Одељење за електроинжињеринг и електроенергетику

Служба за електро одржавање

У домен рада службе спадају послови везани за одржавање електроинсталација и пратеће опреме (РО, светиљке, прекидачи, прикључнице, болничка сигнализација, спољна расвета у кругу КЦВ), одржавање трафостаница, агрегата и УПС уређаја.


Служба за одржавање медицинске опреме

Запослени у служби се баве одржавањем и сервисом медицинских апарата (око 4500 апарата). У служби се врши и припрема документације за набавку нове медицинске опреме као и праћење реализације уговора са спољним извођачима по питању сервиса медицинске опреме.

Одељење за услужне послове

Служба за одржавање рубља

Запослени у служби су одговорни за прање, сушење, пеглање и одржавање болничког и осталог веша.


Служба за исхрану

Запослени у служби се баве припремом хране за пацијенте Клиничког центра Војводине и Завода за реуматизам Нови Сад. Дневни број оброка који се припрема и дистрибуира за клинике је око 4500.


Служба за термоенергију и снабдевање гасовима под притиском

Опслужује парну котларницу од 8МW у КЦВ-у, котларницу на ГАК-у, медицинске-техничке гасове и опрему, расхладну технику, климатизацију, вентилацију и грејање целог КЦВ.

 

Одељење за одржавање техничких система у Ургентном центру

Одељење за одржавање техничких система у Ургентном центру бави се одржавањем и управљањем радом свих техничких система у Ургентном центру. То подразумева електро, машинско и грађевинско одржавање инсталација и објекта и поправку медицинских апарата и опреме у границама компетентности запослених радника одељења.

Одељење за информационе технологије и телекомуникације

Служба за информационе технологије

Домен рада службе је одржавање и мониторинг локалне рачунарске мреже (активне и пасивне опреме), сервис и одржавање рачунара и периферних уређаја, одржавање интерфона итд. Запослени такође обезбеђују подршку при одржавању видео надзора, система за контролу приступа и PACS И RIS система као и стручну подршку запосленима КЦВ-а из области информационих технологија.


Служба телефонске централе

Запослени у служби су одговорни за одржавање и програмирање телефонске централе, одржавање и сервис телефонских уређаја и инсталација, обезбеђивање система телефонских веза  Клиничког центра са  системом јавног телефонског  саобраћаја и телефонских линија унутар Клиничког центра, као и успостављање, спољних и унутрашњих телефонских веза путем телефонских оператера.


Запослени из свих одељења СТУП-а такође учествују у изради тендерских документација које су везане за њихов домен рада.

Mission and vision
Mission and vision of the Clinical Centre of Vojvodina
Clinics and centres
of the Clinical Centre of Vojvodina
Appointment booking
Appointment booking of examinations and additional information
Map
Map of clinics and centres within the CCV