Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484
ЦEНTAР ЗA СУДСКУ MEДИЦИНУ, TOКСИКOЛOГИJУ И MOЛEКУЛAРНУ ГEНETИКУ

Упрaвник:
прoф. др Раденко Вуковић

Центар за судску медицину, токсикологију и молекуларну генетику обавља делатности из области форензичне патологије, токсикологије, форензичке DNA анализе, клиничке PCR дијагностике и вештачења за која су потребна знања из наведених области. Поред тога, стручна лица – форензичари и вештаци Центра присуствују увиђају по позиву органа који води поступак.

            Основна делатност: У области форензичке патологије врше се: прегледи живих, прегледи и обдукције умрлих и делова тела, а по потреби прегледи и обдукције ексхумираних лешева и посмртних остатака. Макроскопским и микроскопским прегледима разјашњава се форензички аспект повреда, обољења и наступеле смрти. За ове делатности Центар располаже аутопсијском салом, хладњачом, патохистолошком лабораторијом и микроскопима уз могућност дигитализације слике.

У области токсикологије Центар располаже инструменталном опремом (гасни хроматограф са пламено-јонизационим детектором и headspace јединицом – GC-FID-HS, гасни хроматограф са масеним спектрометром – GC-MS, спектрофотометар UV-VIS) на којој се врше рутинске и циљане токсиколошке анализе. Стандардним (рутинским) токсиколошким анализама се врши одређивање садржаја етанола, метанола, кетонских тела (ацетона) у биолошким узорцима и индустријским производима. Токсиколошким анализама биолошких узорака, као и заплењеног материјала сумњивог на дрогу, врши се утврђивање присуства и садржаја лекова, дрога и пестицида. Специфичним (циљаним) токсиколошким анализама се врши одређивање садржаја угљен-моноксида, цијанида, толуена (интоксикација лепком), лако-испарљивих угљоводоника и тетрахидроканабинола (THC) у стандардним биолошким узорцима, а у узорцима косе и ноктију се утврђује садржај лекова и дрога.

            У области DNA дијагностике Центар располаже савременом опремом за форензичке DNA анализе и клиничку PCR дијагностику. Форензичке DNA анализе рутински се изводе у предметима хуманих идентификација, утврђивања спорног родитељства и форензичким случајевима анализе трагова: материјали умрљани крвљу, пљувачком или спермом, профилисање трагова на опушцима цигарета и траговима угриза, поднокатног садржаја, размена ћелија епидерма физичким контактом особа и особе и предмета, трагове на ватреном и хладном оружју, средствима стезања делова тела, као и предметима свакодневне употребе. Анализе обухватају аутозомалне маркере, маркере локализоване на Y – хромозому, маркере локализоване на X – хромозому, а у компликованијим случајевима врши се и анализа митохондријске DNA. Лабораторија поседује референтне базе података (STR, Y – STR, X – STR, mtDNA) популације Војводине које су публиковане у водећим форензичким часописима. Такође, лабораторија поседује сертификате Европског удружења форензичких DNA лабораторија (GEDNAP) i Y-STR Haplotype. Клиничка PCR дијагностика обухвата генетичко испитивање тромбофилије FII G20210A, THFR C 677T, MTHFR A1298C, FV LEIDEN i молекуларну дијагностику хроничне гранулоцитне леукемије (квантитативно одређивање bcr-abl фузионог транскрипта).

            У области вештачења обављају све врсте вештачења за која су потребна знања из форензичке патологије, форензичке токсикологије и форензичке DNA анализе.

            Наставна и научна делатност: Центар је наставна база Медицинског факултета, има 12 доктора наука. Катедра за судску медицину обавља додипломску наставу за студенте медицине и стоматологије, те наставу из предмета Правна медицина на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. На Катедри се организује последипломска настава за стицање звања специјалисте судске медицине, као и различити облици усавршавања, укључујући докторске студије.

Зaкaзивaњe прeглeдa и oпeрaциja oбaвљa сe прeкo ИЗИС система, а пацијенти који припадају здравственим установама, које још нису интегрисане у ИЗИС систем, термин прегледа могу добити слањем скенираног упута и релевантне специјалистичке извештаје на е-адресу: zakazivanje@kcv.rs
НОВЕ МЕТОДЕ
Mission and vision
Mission and vision of the Clinical Centre of Vojvodina
Clinics and centres
of the Clinical Centre of Vojvodina
Appointment booking
Appointment booking of examinations and additional information
Map
Map of clinics and centres within the CCV