Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484
ЦЕНТАР ЗА МЕДИЦИНСКО СНАБДЕВАЊЕ – БОЛНИЧКА АПОТЕКА

Slađana Đekić M. Pharm

Центар за медицинско снабдевање- болничка апотека чине:

Одсек за набавку и издавање лекова,

Одсек за набавку и издавање медицинских средстава и

Одсек за набавку и издавање галенских лекова.

Центар за медицинско снабдевање- болничка апотека задужен је за набавку и издавање лекова, галенских и магистралних лекова, медицинских средстава, санитетског материјала, уградног материјала,  хемикалија, лабораторијског материјала и средстава за дезинфекцију.

Центар за медицинско снабдевање- болничка апотека  је одговоран за пријем, чување и издавање, односно дистрибуцију свих ових добара клиничким апотекама и давање упутстава о њиховој правилној употреби.

Прецизније, у надлежности апотеке је:

  • Набавка, пријем, чување и издавање лекова са и ван Листе лекова
  • Набавка, пријем, чување и издавање медицинских средстава за потребе свих клиника Клиничког центра Војводине
  • Администрација свих процеса набавке – пријем робе, унос фактура, књижење требовања клиничких апотека
  • Планирање потребних количина лекова и медицинских средстава и учествовање у сложеним поступцима јавних набавки
  • Извештавање о промету лекова и медицинских средстава, како интерно тако и екстерно, релевантним  институцијама
  • Упућивање алерта везаних за лекове и медицинска средства
  • Информисање о лековима и медицинским средствима и обезбеђивање рационалне фармакотерапије ради лечења, побољшања и одржавања квалитета живота пацијената, као и континуирани процес побољшавања употребе лекова и одређених врста медицинских средстава
  • Учествовање у рационализацији трошкова за спровођење утврђених терапијских протокола лечења – имплементирање принципа фармакоекономије

 

У циљу имплементирања савремених стручних и научних достигнућа, тим Центра за медицинско снабдевање- болничка апотека константно прати новине у области фармакотерапије и клиничке фармације и учествује у континуираној едукацији.
У случају појаве нежељене реакције на лек или медицинско средство, Центар за медицинско снабдевање- апотека извештава Национални центар за фармаковигиланцу.

Mission and vision
Mission and vision of the Clinical Centre of Vojvodina
Clinics and centres
of the Clinical Centre of Vojvodina
Appointment booking
Appointment booking of examinations and additional information
Map
Map of clinics and centres within the CCV